Przejdź do treści

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY „Budowa placu rekreacyjno - wypoczynkowego przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Białym Borze”

  Nr sprawy: MGOK.ZP/341/01/10                                                                 Biały Bór 18 luty 2010 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białym Borze uprzejmie informuje że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 14.000 Euro na:

 
Budowa placu rekreacyjno - wypoczynkowego przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Białym Borze

 
Została wybrana oferta nr 2 złożona przez firmę pod nazwą:

Firma Usługowo-Handlowa
Janusz Richter
ul. Jana Pawła II 21
77-138 Borowy Młyn

 
Przy wyborze oferty zamawiający kierował się kryterium – najniższa cena 100 %
Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższa cenę, nie podlegała odrzuceniu na podstawie przepisów ustawy PZP oraz spełniała wszystkie kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.

 
Wykonawca zobowiązał się zrealizować zamówienie na następujących warunkach:
  • Cena netto – 666 228,62 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt sześćtysięcy dwieście dwadzieścia osiem i 62/100 złotych).
  • Cena brutto – 812 798,92 zł (słownie: osiemset dwanaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem i 92/100 złotych).

 
Wykonawca zobowiązał się do wykonania zamówienia w terminie od 1 marca 2010 r. do dnia
30 czerwca 2011 r.
Wykonawca udzielił 36 miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy licząc od dnia odbioru końcowego robót.
Warunki płatności – płatność za fakturę będzie dokonana przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia doręczenia przez Wykonawcę faktury VAT, z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.

 Oferty w postępowaniu przetargowym złożyły firmy, które uzyskały 
w
kryterium najniższa cena liczbę punktów wg poniższego zestawienia :
 
  1. PPUH „WISBUD”
78-400 Szczecinek, ul. Słowiańska 7
Liczba punktów81,64.

 
  1. FUH Janusz Richter
77-138 Borowy Młyn, ul. Jana Pawła II 21
Liczba punktów100,00.

 
  1. „TERBAU” Sp. Zo.o.
78-400 Szczecinek, ul. Waryńskiego 2
Liczba punktów89,22.

 
  1. PUH „WEKTRA” Wiesław Łuczak
78-400 Szczecinek, ul. Turystyczna 6
Liczba punktów89,76.

 
Dziękujemy Firmom za udział w przetargu oraz poniesiony w przygotowanie oferty trud. Liczymy na dalszą współpracę.
Podpisanie umowy nastąpi w dniu 25 lutego 2010 r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego, tj. Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, 78-425 Biały Bór, ul. Tamka 3.
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI Środki ochrony prawnej.

 

 Dyrektor MGOK                   
Marcin Dallig                 

 

 Do wiadomości otrzymują:

 
  1. PPUH „WISBUD”
78-400 Szczecinek, ul. Słowiańska 7

 
2. FUH Janusz Richter
77-138 Borowy Młyn, ul. Jana Pawła II 21

 
3. „TERBAU” Sp. Zo.o.
78-400 Szczecinek, ul. Waryńskiego 2

 
4. PUH „WEKTRA” Wiesław Łuczak
78-400 Szczecinek, ul. Turystyczna 6

 
5. Biuletyn Informacji Publicznej
MGOK w Białym Borze

 
6. a/a