Przejdź do treści

DYREKTOR MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BIAŁYM BORZE ogłasza przetarg nieograniczony „Budowa placu rekreacyjno - wypoczynkowego przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Białym Borze”

DYREKTOR

MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BIAŁYM BORZE

ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości przekraczającej 14.000 EURO na:
„Budowa placu rekreacyjno - wypoczynkowego przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Białym Borze”
 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 50 zł + VAT (61 zł) można odebrać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białym Borze pokój nr 21 w godz. 800-1400 lub za zaliczeniem pocztowym po doliczeniu kosztów przesyłki.
SIWZ udostępnia się również na stronie internetowej BIP zamawiającego.
bip.mgok.bialybor.com.pl
 
1.      Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych składających się na realizację zadania pn.: „Budowa placu rekreacyjno - wypoczynkowego przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Białym Borze”.
2.      Przedmiot zamówienia obejmuje:
1.      Budowę drogi wewnętrznej pomiędzy projektowanym zjazdem z drogi krajowej nr 20 i 25 a parkingiem dla samochodów osobowych wraz z obustronnymi chodnikami i ściekami terenowymi o szerokości 20 cm wzdłuż linii krawężnika.
2.      Budowę parkingu z 40 miejscami postojowymi, w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych.
3.        Budowę amfiteatru, tzn. nawierzchni z kostki brukowej betonowej przeznaczonej pod ustawienie ławek, arenę oraz rozbieralnej sceny wraz drogą dojazdową do niej od strony Remizy Straży Pożarnej.
4.        Budowę chodników prowadzących do amfiteatru, budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, parkingów wraz ze schodami terenowymi.
3.      Zamówienie wykonywane będzie w dwóch etapach z podziałem na lata:
·        2010 r. – Etap I
·        2011 r. – Etap II
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki
Załącznik nr 14 do SIWZ - Przedmiar robót (kosztorys ofertowy),
Załącznik nr 15 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Załącznik nr 16 do SIWZ - Dokumentacja projektowa
 
Wspólny słownik zamówień (CPV):
-        45233140-2 ¦ roboty drogowe
-        45233120-6 ¦ roboty w zakresie budowy dróg
-        45233222-1 ¦ roboty w zakresie chodników
-        45111200-0 ¦ roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
-        45232130-2 ¦ rurociągi do odprowadzania wody burzowej
-       45231400-9 ¦ roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
-        45233290-8 ¦ instalowanie znaków drogowych
 
 
1.      Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w przedmiocie zamówienia na podstawie art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.). Zmiany mogą polegać na rozszerzeniu zakresu przedmiotu zamówienia o prace których nie można było wcześniej przewidzieć.
2.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
4.      Termin realizacji zamówienia:
·        I Etap – od 1 marca 2010 r. do dnia 30 czerwca 2010 r.
·        II Etap – do dnia 30 czerwca 2011 r.
5.      W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
·        Osiągali roczne obroty minimum wysokości zamówienia w okresie 2006 -2009
·        Spełniają wymogi art. 22 i nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych .
·        Udzielą 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.
·        W ciągu ostatnich 3 lat wykonali minimum 1 robotę odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w SIWZ.
6.      Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 8.000 zł. (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100)
7.       Kryterium oceny ofert: cena – 100%
8.      Miejsce i termin składania ofert 
      Ofertę należy złożyć w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białym Borze, ul. Tamka 3, Biuro Dyrektora, w terminie do dnia 16.02.2010 r. do godz. 930.
9.       Miejsce i termin otwarcia ofert
      Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 16.02.2010 r. o godz. 1000 w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białym Borze, ul. Tamka 3, Świetlicy.
10. Termin związania z ofertą – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
11. Zamawiający nie przewiduje:
  • Zawarcia umowy ramowej,
  • Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
  • Zastosowania aukcji elektronicznej,
  • Zamówień uzupełniających,
  • Udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia
12. Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:.
· Władysław Kostiw – w sprawach merytorycznych – w godz. 800- 1400, tel. 0943739002, wew. 514.
adres e-mail: inwestycje@bialybor.com.pl
· Jan Andrusieczko – w sprawach proceduralnych – w godz. 800- 1400, tel. 094 3739002.
adres e-mail: zamowieniapubliczne@bialybor.com.pl
13. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 29.01.2010 pod nr 21825-2010. 
      
 
Dyrektor MGOK

Marcin Dallig

Biały Bór dnia 29.01.2010 r.


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

266 KBPobierzPodgląd pliku

SPROSTOWANIE DO SIWZ

249 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt oświetlenia

1.8 MBPobierzPodgląd pliku

Zagospodarowanie podział na etapy

1.5 MBPobierzPodgląd pliku

Nieaktualny Projekt zagospodarowanie terenu

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Odpowiedzi na zapytania oferentów

249 KBPobierzPodgląd pliku

Sprostowanie do SIWZ

246 KBPobierzPodgląd pliku

Zagospodarowanie podział na etapy

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

370 KBPobierzPodgląd pliku

Specyfikacja

846 KBPobierzPodgląd pliku

Opis

649 KBPobierzPodgląd pliku

Rysunki 2

2.1 MBPobierzPodgląd pliku

rysunki 1

3.6 MBPobierzPodgląd pliku

Dokumentacja techniczna zjazd z drogi krajowej

2.6 MBPobierzPodgląd pliku

Dokumentacja techniczna kanalizacja

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Dokumentacja techniczna oświetlenie

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

Kosztorys ofertowy

119 KBPobierzPodgląd pliku